456 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ / ELEKTRONİK TEBLİĞ


pppResmi Gazetede Yayımlanma Tarihi 27.08.2015
1. Giriş

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 148 inci maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Okumaya devam et

KV Beyanı Yıllara Göre Karşılaştırmalı İstisna Tablosu

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan düzenleme sonucunda her yıl için beyan edilecek kalemlere ilişkin bilgiler gelir idaresince yeniden düzenlenir. Yapılan düzenlemeye ilişkin olarak tabloda gösterilen renkli alanlar istisna kalemlere ilişkin dönem bazında değişiklikleri göstermektedir.

Tablo yazının devamında yer almaktadır.

Okumaya devam et

Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı

Vergide elektronik tebliğ uygulaması geliyor. Gelir idaresi elektronik tebliğ uygulamasını hayata geçirmek için yasal düzenleme çalışmalarını uzun zamandır yürütmekteydi. Hazırlanan taslak ile çalışmaların dahada somutlaştığı görülmektedir. Taslak metin özelikle elektronik tebliğ uygulamasına yönelik temel kavramlar,  süre ve teknik altyapıya ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

Taslak düzenlemede tebliğe epostaelverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

şeklinde tanımlanmıştır.

Düzenleme ile ön görülen bir diğer husus ise  Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan Tebliğde belirtilen bildirimde bulunmayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacağıdır. Ayrıca ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişilerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edileceği ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderilmeye başlanacağı hüküm altına alınmış.

Buna göre uygulamaya uymayan mükelleflere (potansiyel dahil) 2015 yılı öngörülen ceza tutarları aşağıdaki gibidir.

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.1.2015’den itibaren 1.300 -TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.1.2015’den itibaren 660 -TL

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.1.2015’den itibaren 330 -TL

Öngörülen cezaların uygulamayı özendirip özendirmeyeceği ise tartışma konusudur.

(Taslaktır)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: ….)

1.Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Okumaya devam et

Vergi Denetim Kurulu Türkiye’nin Risk Haritasını Çıkartıyor

Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergide kayıp kaçağın ve kayıt dışılığın önüne geçmek için önemli bir adım atarak, Türkiye’nin risk haritasını çıkarma çalışmalarına başladı. Geliştirilen yeni yazılım ile her mükellefin, her sektörün ve her ilin risk puanlaması yapılacak. Kurul, denetimlerini bu risk puanına göre yoğunlaştıracak. Bu sayede kayıp kaçağın büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VDK’nın vergi denetiminde etkinliği ve verimliliği arttırmak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için denetim süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kurulun, söz konusu çalışmaları kapsamında yeni bir uygulamaya daha geçmeye hazırlandığını aktaran Şimşek, “VDK bünyesinde kurulan Risk Analiz Merkezi tarafından geliştirilen yeni program sayesinde mükelleflerin risk profilleri ve Türkiye geneli risk haritası hazırlanabilecek” diye konuştu.

“500’den fazla risk senaryosu ile test ediliyor”

Farklı kaynaklardan elde edilen nitelikli, işlenebilir ve güvenilir verilerin, uygun analiz araçları ve uzman personel aracılığıyla objektif ve bilimsel kriterlere göre analize tabi tutulduğunun altını çizen Şimşek, VDK’nın bu amaçla kullandığı veriler arasında her türlü dış kaynaktan elde edilen bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gümrük idareleri, bankalar ve finans kuruluşları gibi kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınan veriler ile çeşitli istatistiksel yöntemlerin bulunduğunu bildirdi.  Okumaya devam et

İndirimli oranda iade üst sınırı

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan 17.700 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Okumaya devam et

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura uygulamasına ilişkin düzenlemelere Tebliğ Taslağı

Tebliğ taslağında, e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının
Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında
e-Fatura uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Taslak metin aşağıda sunulmuştur. Okumaya devam et

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2014 Ekim ayı sonu itibarıyla 18 693 972 oldu

Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2014

Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Yolcu Biletlerinin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Yolcu Biletlerinin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı (Sıra No: ……)

1. Yetki

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 5766 Sayılı Kanunun(2) 17 nci maddesi ile değişen Mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Okumaya devam et

VUK Mükerrer 242 / 2

E-Fatura

Elektronik Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder. Okumaya devam et